આપડે દેશી હાલે II Toraniya Ramamandal Comedy II Real Studio

Pradhan Ni New Comedy ( પ્રધાન ની નવી કોમેડી )Aapde Deshi Hale II નકલંક નેજાધારી રામામંડળ તોરણીયાધામReal Studio Presents : Naklang Nejadhari Toraniya RamamandalArtist - Bhola Bhai - Hitesh PrajapatiStory - Nakalag Nejadhari Ramamandal ToraniyaMusic Label - Real StudioSound - Naklank SoundCamera Man - Sanjay Chauhan , Prakash Zapadiya , Ankit Kukadiya , Raviraj Goswami , Suraj KumarEditing - SANJAY CHAUHANSpecial ThanksKishor KumarAlpesh Dalwadi Mukesh Jadav ( Navdurga Sound )Dalvadi films

Agustín Madrigal

Coby all my life until i die i wont give up on you !!! I love you so much

Khaila Bullard

I like Ty's hat

Zambada Coronel

Hice cool loveA maisie cubo

xy

😵😵😵😵😧😧

brayden macaluso

I was thinking Ty was going to hurt him self going down

JuniperLePLANT 25

omg. i have all of her health problems except bipolar, but i never really think of it XP

SAE STUDIOS

Dude you guys are perfect!!!!!!!!

theplayerxD96

WTF! hahaha

Shawn Torres

Cody looked like Shaun White in the thumbnail haha

Brady Watermeier

So accurate

Emerald sword Shorley

I wish I could meet you guys

Epicchanman59

panda face revel at 25m subs

Dmanracing 07

Ok nvm it was at 3:36

Clone Aqua

She really just called some one a pesent

Charman’s Channel

You guys rock

LeeAnn Tolentino

Play nhl 18

Iris Neamtu

Do you spike Romana

lazy unicorn

Don't worry my story is kinda like this my mom is fighting to keep her job so we don't lose our house she is getting a transplant.

Twrecks The Gamer

PC Players: Pc is the best!

trivillian williams

I can do that what,s wrng with u.

Eco419

BOOM HEADSHOT! im sorry i could not resist, ...... also dont worry guru who could say more than one person can have similar names.... MINDBLOWN

UglyDoge

Fun Fact Chlorine has pee in it, that’s why it smells like that

Musasa

Hi guy

WHERE ARE THE HETALIANS